top

★ Chấm Dứt Hiệu Lực Văn Bằng Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền - Xem 31,185

Văn bằng chứng nhận đăng ký thương hiệu độc quyền không đơn giản để có được. Trên mỗi văn bằng hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu luôn có thể hiện thời gian có hiệu lực của văn bằng. Chính vì thế cũng sẽ đến lúc [...]


★ Giải Quyết Tranh Chấp Dựa Trên Cơ Sở Bảo Hộ Logo Thương Hiệu - Xem 88,803

Việc tranh chấp xảy ra giữa những đơn vị sử dụng cùng một logo thương hiệu đang diễn biến khá nhiều. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được giải quyết thông qua hình thức tự thỏa thuận. Hầu hết mọi trường hợp đều nhờ đến sự can thiệp [...]