Xác Định Hệ Số Phân Bố Tải Trọng ( )

Cập nhật thông tin chi tiết về Xác Định Hệ Số Phân Bố Tải Trọng ( ) mới nhất ngày 27/09/2020 trên website Binhvinamphuong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,455 lượt xem.

Tải bản đầy đủ – 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

Hình 4.2.1. Xe hai trục và ĐAH theo phương dọc cầu

Tung độ đường ảnh hưởng

L1

5100

− 1200

− 1200

(1− ξ) × 2

+ ξ = (1− 0.028)× 2

+ 0.0472 = 0.562

L1

5100

2

2

+ y1 =

+ y2 = 1

p’2trục = 0.5× (110000× y1 + 110000× y2 )

= 0.5× (110000× 0.562 + 110000× 1) = 85910 N

p’2truïc

Xếp tải

* Xếp 1 xe

lên đường ảnh hưởng dầm ngang để tìm nội lực lớn nhất

Hình 4.2.2. Xe hai trục và ĐAH của dầm ngang

(trường hợp đặt 1 bánh xe)

– Mơmen lớn nhất tại mặt cắt giữa nhịp

L

M 2trục = p’2trục× 2 = 85910× 500 = 42955000 N.mm

4

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 40

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

* Xếp 2 xe

Hình 4.2.3. Xe hai trục và ĐAH của dầm ngang

(trường hợp đặt 2 bánh xe)

Mômen lớn nhất tại mặt cắt giữa nhịp:

M 2trục = p’2trục× (y1 + y2 ) = 85910× (200+200) = 34364000 N.mm

4.2.2.2 Xác định nội lực tác dụng lên dầm ngang do xe 3 trục

p’3truïc

Tải trọng do xe 3 trục tác dụng lên dầm ngang

Xếp xe 3 trục lên đường ảnh theo phương dọc cầu để tìm nội lực lớn nhất

tác dụng lên

dầm ngang.

Hình 4.2.4. Xe ba trục và ĐAH theo phương dọc cầu

Tung độ đường ảnh hưởng

+ y1 =y3 =

+ y2 = 1

SVTH: Lê Đình Tồn

(L 1 − 4300)× ξ (5100 − 4300) × 0.028

=

= 0.0088

L1

5100

2

2

MSSV: 1351090069

Page 41

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

p’3trục = 0.5× (35000× y1 + 145000× y2 + 145000× y3)

= 0.5× (35000× 0.0088+ 145000× 1+ 145000× 0.0088) = 73292 N

Xếp tải

* Xếp 1 xe

p’3truïc

lên đường ảnh hưởng dầm ngang để tìm nội lực lớn nhất

Hình 4.2.5. Xe ba trục và ĐAH của dầm ngang

(trường hợp đặt 1 bánh xe)

– Mơmen lớn nhất tại mặt cắt giữa nhịp

L

M 3trục = p’3trục× 2 = 73292× 500 = 36646000 N.mm

4

* Xếp 2 xe

Hình 4.2.6. Xe ba trục và ĐAH của dầm ngang

(trường hợp đặt 2 bánh xe)

Mômen lớn nhất tại mặt cắt giữa nhịp:

M 3trục = p’3trục× (y1 + y2 ) = 73292× (200+200) = 29316800 N.mm

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 42

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

4.2.3 Xác định nội lực tác dụng lên dầm ngang do tải trọng làn

q’ =

-Tải trọng làn tác dụng lên dầm ngang

q

×ω

3000

Hình 4.2.7. Tải trọng làn và ĐAH theo phương dọc cầu

Với

ω

là diện tích đường ảnh hưởng áp lực lên dầm ngang

1

L 1

L 

ω = 2×  × ì 1 + ì ( + 1)ì 1 ữ

2 2

2

2

1

5100 1

5100

2

= 2ì ì 0.028ì

+ ì (0.028+ 1) ì

ữ = 2692.8 mm

2

2

2 

2

⇒ q’ =

q

9.3

×ω =

× 2692.8 = 8.35 N / mm

3000

3000

Xếp tải q’ lên đường ảnh hưởng dầm ngang để tìm nội lực lớn nhất:

Hình 4.2.8. Tải trọng làn và ĐAH của dầm ngang

Mômen lớn nhất tại mặt cắt giữa nhịp:

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 43

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

1

1

M làn = q’× × 500× L 2 = 8.35× × 500× 2000 = 4175000 N.mm

2

2

4.2.4 Tổ hợp nội lực do hoạt tải tác dụng lên dầm ngang

* Tổ hợp của xe 2 trục với tải trọng làn

– Trạng thái giới hạn cường độ

c+là

n

M 2trụ

= η× γ LL × [ (1+ IM) × m× M 2trục + m× M làn ]

u

+ Xếp 1 xe:

Trong đó:

η = 0.95 ; γ L L = 1.75 ;IM = 0.25 ; m = 1.2

c+laø

n

⇒ M 2trụ

= 0.95× 1.75× [ (1+ 0.25) × 1.2× 42955000 + 1.2× 4175000]

u

= 115448156.3 N.mm

+ Xếp 2 xe:

Trong đó:

η = 0.95 ; γ LL = 1.75 ; IM = 0.25 ; m = 1

c+là

n

⇒ M 2trụ

= 0.95× 1.75× [ (1+ 0.25) × 1× 34364000 + 1× 4175000]

u

= 78353625 N.mm

Trạng thái giới hạn sử dụng:

M s2trục+làn = η× γ LL × [ (1+ IM) × m× M 2trục + m× M làn ]

+ Xếp 1 xe:

Trong đó:

η = 1 ; γ LL = 1 ; IM = 0.25 ; m = 1.2

⇒ M s2trục+làn = 1× 1× [ (1+ 0.25)× 1.2× 42955000 + 1.2× 4175000]

= 69442500 N.mm

+ Xếp 2 xe:

Trong đó:

η = 1 ; γ LL = 1 ; IM = 0.25 ; m = 1

⇒ M s2trục+làn = 1× 1× [ (1+ 0.25) × 1× 34364000 + 1× 4175000]

= 47130000 N.mm

* Tổ hợp của xe 3 trục với tải trọng làn

– Trạng thái giới hạn cường độ

c+làn

M 3trụ

= η× γ LL × (1+ IM)× m× M 3trục + m× M làn 

u

+ Xếp 1 xe:

Trong đó:

SVTH: Lê Đình Tồn

η = 0.95 ; γ L L = 1.75 ;IM = 0.25 ; m = 1.2

MSSV: 1351090069

Page 44

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

c+là

n

⇒ M 3trụ

= 0.95× 1.75× [ (1+ 0.25) × 1.2× 36646000 + 1.2× 4175000]

u

= 99715087.5 N.mm

+ Xếp 2 xe:

Trong đó:

η = 0.95 ; γ LL = 1.75 ; IM = 0.25 ; m = 1

c+là

n

⇒ M 3trụ

= 0.95× 1.75× [ (1+ 0.25) × 1× 29316800 + 1× 4175000]

u

= 67864912.5 N.mm

Trạng thái giới hạn sử dụng:

c+là

n

M 3trụ

= η× γ LL × (1+ IM)× m× M 3trục + m× M làn 

s

+ Xếp 1 xe:

η = 1 ; γ LL = 1 ; IM = 0.25 ; m = 1.2

Trong đó:

c+là

n

⇒ M 3trụ

= 1× 1× [ (1+ 0.25) × 1.2× 36646000 + 1.2× 4175000]

s

= 59979000 N.mm

+ Xếp 2 xe:

Trong đó:

η = 1 ; γ LL = 1 ; IM = 0.25 ; m = 1

c+laø

n

⇒ M 3trụ

= 1× 1× [ (1+ 0.25) × 1× 29316800 + 1× 4175000]

s

= 40821000 N.mm

Bảng 4.2.1. Bảng tổng hợp mơmen do hoạt tải tác dụng lên dầm ngang

Loại tải

Số xe

THGHCĐ

TGHSD

115448156.3

69442500

1 xe

Xe 2 trục+làn

78353625

47130000

2 xe

Xe 3 trục+ làn

1 xe

99715087.5

59979000

2 xe

67864912.5

40821000

Chọn tổ hợp xe 2 trục (1 xe) và tải trọng làn để tính tốn:

M LL

= 115448156.3 N.mm

u

M SLL = 69442500 N.mm

4.2.5 Tổng hợp nội lực dầm ngang (tĩnh tải + hoạt tải)

– Khơng xét tính liên tục:

+ Trạng thái giới hạn cường độ:

+ DW

M u = (M DC

+ M LL

) = (26559625+ 115448156.3) = 142007781.3 N.mm

u

u

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 45

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

+ Trạng thái giới hạn sử dụng:

M S = (M SDC+ DW + M SLL ) = (21055000 + 69442500) = 90497500 N.mm

Xét tính liên tục của dầm ngang:

+ Trạng thái giới hạn cường độ:

Tại mặt cắt giữa nhịp:

M u = 0.5× M u = 0.5× 142007781.3 = 71003890.65 N.mm

Tại mặt cắt gối:

M u = −0.7× M u = −0.7× 142007781.3 = −99405446.91 N.mm

+ Trạng thái giới hạn sử dụng:

Tại mặt cắt giữa nhịp:

M s = 0.5× M u = 0.5× 90497500 = 45248750 N.mm

Tại mặt cắt gối:

M s = −0.7× M u = −0.7× 90497500 = −63348250 N.mm

99,405,446.91

99,405,446.91

Mu

N.mm

71,003,890.65

63,348,250

63,348,250

Ms

N.mm

45,248,750

Hình 4.2.9. Biểu đồ momen tĩnh tải và hoạt tải tác dụng lên dầm ngang

4.3 THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO DẦM NGANG

4.3.1 Tại mặt cắt giữa nhịp

M u = 71003890.65 N.mm

a’

Chọn = 35 mm: khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép dầm dưới

dầm

Vậy ds = h – a’ = 900-35 = 865 mm

Xác định chều cao vùng nén a:

a = ds − ds2 −

SVTH: Lê Đình Tồn

2× M u

φ× 0.85× f × b

c

= 865− 8652 −

MSSV: 1351090069

2× 71003890.65

= 12.01 mm

0.9× 0.85× 45× 200

Page 46

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉP

Dầm ngang có

β1 = 0.85 −

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

28( MPa) < f ‘c = 45( MPa) < 56( MPa)

0.05

0.05

× ( f ‘c − 28) = 0.85 −

× (45 − 28) = 0.729

7

7

(thỏa)

Xác định trường hợp phá hoại cho bài toán cốt đơn

c

a

12.01

⇒ =

=

= 0.019 < 0, 45

d s β1.d s 0.729 × 865

bài tốn thuộc trường hợp phá

hoại dẻo

– Xác định diện tích cốt thép

0.85× fc’ × b 0.85× 45× 12.01× 200

AS =

=

= 306.255 mm2

fy

300

Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối thiểu:

A s = 306.225 mm2 < A min

= 0.03× b.h.

s

Chọn

3φ20

f ‘c

45

= 0.03× 200 × 900 ×

= 810 mm2

fy

300

có AS = 942.48 mm2

4.3.2 Tại mặt cắt gối

M u = 99405446.91 N.mm

a’

Chọn = 35 mm: khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép dầm dưới

dầm

Vậy ds = h – a’ = 900-35 = 865 mm

Xác định chều cao vùng nén a:

a = ds − ds2 −

Dầm ngang có

β1 = 0.85 −

2× M u

φ× 0.85× f × b

c

= 865− 8652 −

2× 99405446.91

= 16.86 mm

0.9× 0.85× 45× 200

28( MPa) < f ‘c = 45( MPa ) < 56(MPa)

0.05

0.05

× ( f ‘c − 28) = 0.85 −

× (45 − 28) = 0.729

7

7

Xác định trường hợp phá hoại cho bài toán cốt đơn

c

a

16.86

⇒ =

=

= 0.03 < 0, 45

d s β1.d s 0.729 × 865

bài tốn thuộc trường hợp phá hoại

dẻo

Xác định diện tích cốt thép

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 47

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉP

AS =

0.85× fc’ × a× b 0.85× 45× 16.86× 200

=

= 429.93 mm2

fy

300

Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối thiểu:

A s = 429.83 mm2 < A min

= 0.03× b.h.

s

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

Chọn

3φ20

f ‘c

45

= 0.03× 200 × 900 ×

= 810 mm2

fy

300

có AS = 942.48 mm2

Hình 4.3.1. Bố trí cốt thép trong dầm ngang

4.3.3 Kiểm tốn nứt cho dầm ngang

Ta sẽ kiểm tra nứt của dầm ngang ở trạng thái giới hạn sử dụng:

M s+ = 45248750 N.mm

+ Mômen dương:

M s− = −63348250 N.mm

+ Mômen âm:

4.3.3.1 Kiểm tra nứt với mômen âm

b, h, a’, ds

Các giá trị của

đã có ở trên

Khoảng cách từ thớ chịu kéo ngoài cùng đến trọng tâm cốt thép chịu kéo

gần nhất:

dc = a’ = 35 mm

< 50 mm

– Diện tích của vùng bêtơng bọc quanh 1 nhóm thép:

A c = 2× dc × b = 2× 35× 200 = 14000 mm2

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 48

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉP

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

Diện tích trung bình của bêtông bọc quanh 1 thanh thép:

A 14000

A= c=

= 4666.67 mm2

n

3

Mômen do ngoại lực tác dụng vào tiết diện:

M = 63348250 N.mm

Khối lượng riêng của bêtông:

γ c = 2500 KG/ m3

n=

n là tỷ số quy đổi thép về bê tông:

E s (MPa)

E c (MPa)

Es

Ec

: Là môđun đàn hồi của thép:

E s = 2 × 105 (MPa)

: Là mơđun đàn hồi của bê tông được xác định theo công thức:

E c = 0.043 × γ c1.5 × f c’ = 0,043 × 25001.5 × 45 = 36056.6 (MPa)

n=

Es

2 × 105

=

= 5.55

E c 36056.6

Từ đó suy ra:

Chiều cao vùng nén của bêtơng khi tiết diện nứt:

As 

2× ds × b

×  1+

− 2ữ

b

nì A s

942.48

2ì 865ì 200

= 5.55ì

ì 1+

2ữ = 161.97 mm

200

5.55ì 942.48

x = nì

Mụmen quỏn tớnh của tiết diện bêtơng khi đã nứt:

 b× x3

I cr =

+ nì A s ì (ds x)2 ữ

3

3

200ì 161.97

=

+ 5.55ì 942.4778ì (865 161.97)2 ữ = 2867102097.33 mm4

3

Ứng suất trong cốt thép do ngoại lực gây ra:

fs =

Ms

63348250

× ( ds − x) × n =

× ( 865− 161.97) × 5.55 = 86.2 MPa

I cr

2867102097.33

Dựa vào điều kiện môi trường tra ra bề rộng vết nứt:

Z = 23000 N / mm

Khí hậu khắc nghiệt:

– Ứng suất cho phép trong cốt thép:

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 49

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉP

fsa =

Z

3

dc × A

=

23000

3

35× 4666.67

GVHD: TS VŨ HỒNG NGHIỆP

= 420.76 MPa

fsa = 420.76 MPa > 0.6× fy = 180 MPa

so sánh:

tra

fs = 86.2 MPa < 180 MPa

Chọn 180 MPa để kiểm

. Vậy thoả mãn điều kiện về nứt

4.3.3.2 Kiểm tra nứt với mômen dương

b, h, a’, ds

Các giá trị của

đã có ở trên

Khoảng cách từ thớ chịu kéo ngoài cùng đến trọng tâm cốt thép chịu kéo

gần nhất:

dc = a’ = 35 mm

< 50 mm

– Diện tích của vùng bêtơng bọc quanh 1 nhóm thép:

A c = 2× dc × b = 2× 35× 200 = 14000 mm2

Diện tích trung bình của bêtơng bọc quanh 1 thanh thép:

A 14000

A= c=

= 4666.67 mm2

n

3

Mômen do ngoại lực tác dụng vào tiết diện:

M = 45248750 N.mm

Khối lượng riêng của bêtông:

γ c = 2500 KG/ m3

n=

n là tỷ số quy đổi thép về bê tông:

E s (MPa)

E c (MPa)

Es

Ec

: Là môđun đàn hồi của thép:

Es = 2.105 (MPa)

: Là môđun đàn hồi của bê tông được xác định theo cơng thức:

E c = 0.043 × γ c1.5 × f c’ = 0,043 × 25001.5 × 45 = 36056.6 (MPa)

Es

2 × 105

n=

=

= 5.55

E c 36056.6

Từ đó suy ra:

Chiều cao vùng nén của bêtơng khi tiết diện nứt:

SVTH: Lê Đình Tồn

MSSV: 1351090069

Page 50

Liên quan

Top Nhà Xe Hà Nội Vinh Nghệ An Chất Lượng Cao - Xem 9,306

Hiện nay các Nhà Xe Hà Nội Vinh Nghệ An phát triển khá nhiều các dòng xe giường nằm VIP và Giường nằm chất lượng cao với giá tốt và thời gian đi chuyển ngắn. Bên cạnh đó những mẫu xe này còn mang đến cho hành khách những cảm ... Mỗi ngày gồm 5 chuyến xe chạy trên tuyến đường Hà Nội - Vinh, giá vé tại thời điểm hiện tại là 270.000đ. Đây là nhà xe được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất" chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hành khách từ Hà Nội đến Vinh, Nghệ


Cách Tra Cứu Biển Số Xe Ô Tô Không Cần Số Tem Chính Xác - Xem 9,207

Cách tra cứu biển số xe ô tô không cần số tem giấy chứng nhận hiện tại online chính xác, hướng dẫn cách kiểm tra thông tin chủ nhân biển số xe máy, oto không cần số tem trên website của cục đăng kiểm Việt Nam không cần nhiều công ... Trong đó, chữ T cho xe có biển số màu trắng và chữ X cho xe có biển số màuxanh. Đối với biển số màu đỏ, xe của quân đội thì chúng ta không thể kiểm tra thông tin biển số xe ở trang web này. Có lẽ xe của quân đội là loại xe đặc chủng,


Biển Số Xe Thế Nào Được Gọi Là Đẹp ? - Xem 7,524

Bộ Công an đã chính thức khởi động đề án đấu giá biển số xe giúp những người mong muốn sở hữu biển đẹp cho chiếc xe thân yêu của mình được thỏa mãn. Nhưng thế nào được coi là 1 biển số đẹp thì nhiều người vẫn còn thắc ... Bên cạnh những biển số đẹp được nhiều người mơ ước thì kèm theo đó là những dãy số được coi là xấu, ai cũng muốn tránh: 78, 7, 4, 49, 53, 13 ... Đây được coi là những số không may mắn, có thể đem lại vận rủi cho chủ xe.


Giải Đáp Thắc Mắc: Biển Số Xe Tỉnh Phú Thọ Là Bao Nhiêu? - Xem 6,435

Nhắc tới biển số xe 19 ai cũng có thể nghĩ ngay đến biển số xe Phú Thọ, nhưng lại không thể trả lời được biển số xe này thuộc huyện nào mặc dù đã biết các huyện rõ ràng. Hãy cùng với baoloixe ngày hôm nay tìm hiểu về ... Phú Thọ là tỉnh nằm trong kế hoạch mở rộng thành thủ đô thuộc thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những tỉnh thành đang trên đà phát triển mạnh mẽ kể cả về nông nghiệp truyền thống đến khai thác công nghiệp hiện đại. Thành


Ý Nghĩa Các Con Số - Xem 6,435

Dựa vào cách đọc âm Hán-Việt từ thời xa xưa mà chúng ta có ý nghĩa của từng chữ số như sau: Mỗi người đều có cách suy nghĩ về những cặp chữ số cuối trong biển số khác nhau. Đa phần những số xấu đặc trưng nhiều người không ... Đọc chệch của Tứ. Phần đông cho rằng 4 không đẹp vì tử là chết. Vì vậy khi lựa chọn sim số người ta thường tránh chọn những con số 4


Biển Số Xe Kinh Doanh Vận Tải Có Thể Chuyển Sang Màu Vàng Cam - Xem 6,435

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về đăng ký xe, trong đó đề xuất đổi biển số hiện nay của các loại xe vận tải hàng hóa, hành khách sang loại biển số mới có màu nền vàng cam, chữ số màu đỏ. Nếu ... Tuy nhiên gần đây, loại hình kinh doanh vận tải bằng phương tiện dưới 9 chỗ, hoạt động như taxi, phát triển ồ ạt tại nhiều tỉnh, thành. Các phương tiện này không khác với xe cá nhân (không có mào, không sơn logo thương hiệu) nên khi đi vào


Thế Nào Là Biển Số Đẹp - Xem 6,237

Chủ nhân của biển số 29A-000.44 không thoải mái vì quan niệm rằng biển này chưa đẹp. Nhiều người tin chắc rằng, rồi sẽ có một cuộc chạy đua “săn” biển số đẹp. Xuất phát từ nhu cầu trên, vấn đề đấu giá biển số đẹp lại được đưa ra. ... Con số của mình là ngẫu nhiên mang đến chứ không cố tình chọn, mua được. Chính vì thế, tôi không có khái niệm chung về số đẹp, số xấu. Hiện nay, mỗi vùng miền, quốc gia có quan niệm về số đẹp, số xấu khác


Ký Hiệu Biển Số Xe Máy Ở Tphcm - Xem 6,138

*** Bảng số xe được xem như số chứng minh nhân dân của chiếc xe đó. Biển số xe được phân loại ra những ký hiệu khác nhau ở mỗi vùng miền tỉnh thành và quận huyện. Sau đây là những ký hiệu bảng số của 24 quận huyện tại ... Biển số xe được phân loại ra những ký hiệu khác nhau ở mỗi vùng miền tỉnh thành và quận huyện. Sau đây là những ký hiệu bảng số của 24 quận huyện tại TPHCM để giúp phân biệt được và do đội CGST mỗi quận cấp trừ quận Bình


Đăng Ký, Cấp Biển Số Xe - Xem 6,138

Thủ tục Đăng ký, cấp biển số xe Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát giao ... Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định; Kiểm tra thực tế xe Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số


Biển Số Xe 89 Của Tỉnh Hưng Yên - Xem 6,039

BTV Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên. Thứ nhất Kinh kỳ thứ nhì phố Hiến là câu ca nói về vùng đất này. Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên. Thứ nhất Kinh kỳ thứ nhì phố Hiến, câu ca xưa ông cha đã đúc rút và ... Năm 1831, với cuộc cải cách của vua Minh mạng, tỉnh Hưng Yên được thành lập, thành tỉnh được xây dựng trên địa bàn Phố Hiến cũ. Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên Vậy khi Phố Hiến không còn thì biển 89 có gì để tự hào? Đó


Đề xuất

Hướng Dẫn Tra Biển Số Xe Hà Nội Nhanh Chóng, Dễ Dàng Và Thuận Tiện - Xem 3,267

Hà Nội là thành phố có số lượng quận huyện nhiều nhất nhì cả nước hiện nay và mật độ ô tô, xe máy trên các đường phố Hà Nội không hề thua kém so với thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đâu mới là cách tra biển số xe ... Đây cũng chính là cơ sở thúc đẩy nhu cầu dịch vụ điều tra truy tìm chủ nhân theo biển số xe. Dựa trên biển số xe Hà Nội, các thám tử có thể tìm ra thông tin cơ bản của người chủ sở hữu sử dụng, điều này giúp ích rất lớn


[Taimienphi.vn] Cách Tra Cứu Biển Số Xe, Tìm Biển Số Xe, Kiểm Tra Biể Số Xe Máy, Xe Ot - Xem 3,663

Việc tra cứu biển số xe là rất cần thiết đối với những người đang có ý định mua xe máy, xe ô tô cũ nhằm đảm bảo tính pháp lý. Để kiểm tra biển số xe nhanh chóng và dễ dàng, bạn có thể áp dụng cách sau đây. ... Tuy nhiên, các bạn có thể tra cứu bài viết Danh sách biển số xe Việt Nam để có thể biết được biển số mà bạn quan tâm. Danh sách biển số xe các tỉnh thành phía bắc Danh sách biển số xe các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ Danh sách biển số xe


Đèn Led Soi Biển Số Xe Máy Siêu Đẹp, Siêu Sang Siêu Cá Tính - Xem 4,158

Nếu bạn là một người yêu xe, yêu người bạn đồng hành của mình trên mọi nẻo đường, hãy trang bị ngay đèn led soi biển số xe máy siêu đẹp, siêu sang và siêu cá tính này. Vì chỉ cần chăm chút một chi tiết rất nhỏ cho con ... Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe được chăm sóc tốt sẽ giúp cho nó có độ bền lâu. Đồng thời chỉ cần một chi tiết rất nhỏ của đèn led biển số xe sẽ làm cho chúng ta vui mỗi khi cùng nó ra đường. Nó tạo sự khác biệt cho chiếc xe


Bảng Số Xe Tinh Kien Giang Bảng Số Xe Tinh Kien Giang Ngân Hàng Sim Số Đẹp Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam - Xem 4,554

Qua từ khóa tìm kiếm: bảng số xe tinh kien giang NGÂN HÀNG SIM SỐ ĐEP CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP TẠI: SÀI GÒN – HÀ NỘI – TOÀN QUỐC Thế giới sim số đẹp – nganhangsimsodep.com. Địa chỉ mua bán sim số đẹp uy tín nhất ... - Sim tam hoa, sim tứ quý, sim lộc phát .......... Không chỉ tại Hà Nội, nếu bạn muốn mua sim số đẹp tại Cà Mau, Hải Phòng hay TPHCM hoặc bất cứ nơi đâu tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng và cung cấp một cách nhanh nhất vCÔNG TY STVInc, JSC Địa chỉ:


Nằm Mơ Thấy Biển Số Xe Đánh Con Gì? - Xem 4,059

Đối với một người tin vào và muốn giải mã những giấc mơ sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ giấc mơ nào mà mình có được. Đối với xổ số lô đề cũng vậy, mỗi giấc mơ nhìn thấy gì sẽ tượng trưng cho mỗi con số may ... Đối với xổ số lô đề cũng vậy, mỗi giấc mơ nhìn thấy gì sẽ tượng trưng cho mỗi con số may mắn. Vậy mơ thấy biển số xe đánh con gì, KQXS88 sẽ giải đáp cho bạn ngay bài viết dưới đây. Biển số xe là gì? Ý nghĩa của việc


Bạn đang xem bài viết Xác Định Hệ Số Phân Bố Tải Trọng ( ) trên website Binhvinamphuong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!